طراحی معماری مرکز انرژی های تجدید پذیر

طراحی معماری مرکز انرژی های تجدید پذیر

طراحی معماری مرکز انرژی های تجدید پذیر

 

 

 

 

 

شماره فایل 6

 

سرفصل و عناوین نقشه ها ی اتوکد

 • سایت پلان مرکز انرژی های تجدید پذیر
 • پلان طبقه همکف مرکز انرژی های تجدید پذیر
 • پلان طبقه اول مرکز انرژی های تجدید پذیر
 • نمای شمالی
 • نمای جنوبی
 • نمای شرقی
 • نمای غربی
 • برش الف الف
 • برش ب ب
 •  پلان تیر ریزی سقف طبقه همکف
 • پلان تیر ریزس سقف طبقه اول 

 

نقشه های اتوکد مرکز انرژی های تجدید پذیر

 

 عناوین سبز و پایدار در واقع صفاتی هستند که وجود سازگاری با محیطزیست و ماندگاری در یک موضوع مصنوع، مثلاً ساختمان را مشخص میکنند. هر جامعه بایستی از پایه توسط ساکنان حال و آینده اش پشتیبانی شود . بدین لحاظ بایست طراحی و احداث ساختمان به گونه ای انجام شود که با سازگاری محیطزیست پایدار و هوشمند و با بهک ارگیری پیشرفته ترین تکنولوژی ها در زمره ی بناهای نمونه و مطلوب قرار گیرد . یک ساختمان پایدار و سبز نه تنها در مقابل طبیعت قرار نمیگیرد بلکه در کنار و به موازات آن برای بهره برداری هر چه بیشتر از امکانات محیطی و تأمین آسایش انسان شکل میگیرد. یک ساختمان پایدار و سبز با استفاده از سیستم های پیشرفته و هماهنگ با شرایط طبیعی تنظیم و کنترل میگردد. طرح معماری بنا علاوه بر زیبایی و عملکرد خوب فضاها سعی در استفاده ی حداکثر از عوامل و منابع طبیعی از قبیل انرژیهای تجدید پذیر انرژی خورشید، انرژی زمین گرمایی، بادو گیاهان برای تنظیم شرایط محیطی و در جهت آسایش بهره برداران را دارد

 

پلان طبقه همکف مرکز انرژی های تجدید پذیر

پلان طبقه اول مرکز انرژی های تجدید پذیر

پلان تیر ریزی مرکز انرژی های تجدید پذیر

سایت پلان مرکز انرژی های تجدید پذیر

نما برش مرکز انرژی های تجدید پذیر

مقطع و نمای شمالی مرکز انرژی های تجدید پذیر

کل نقشه های اتوکد مرکز انرژی های تجدید پذیر